ప్రతి పనికిమాలిన వాళ్ళ దగ్గర మన మంచితన నిటుపించ్కోవలనిన అవసరం లేదు, మన అంతరాత్మకు సమాధానం చెప్పుకుంటే చాలు..

ప్రతి పనికిమాలిన వాళ్ళ దగ్గర మన మంచితన నిటుపించ్కోవలనిన అవసరం లేదు, మన అంతరాత్మకు సమాధానం చెప్పుకుంటే చాలు..

Leave a Reply