నిర్ణయం తీసుకున్నాక దారి ఎలా ఉన్న గమ్యం చేరాల్సిందే


నిర్ణయం తీసుకున్నాక దారి ఎలా ఉన్న గమ్యం చేరాల్సిందే, శ్రమ నీ ఆయుదం ఆయితే విజయం నీ బానిస అవుతుంది..
Shaik Nayab Rasool
Founder & CEO of www.kadapazone.com

Leave a Reply