కోట్ల ఆస్తులు ఉండి, రేషన్ బియానికి, వృద్ధాప్య పెన్షన్ కు

కోట్ల ఆస్తులు ఉండి, రేషన్ బియానికి, వృద్ధాప్య పెన్షన్ కు
కక్కుర్తి పడే జనాలు ఉన్నత వరకు ఈ దేశం బాగుపడదు

Shaik Nayab Rasool – CEO & Founder of www.kadapazone.com
Social Activist & President of KADAPA ZONE WELFARE SOCIETY

Leave a Reply