నిజమే కదా – ద్వేషించే వాళ్ళ దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉండాలి

నిజమే కదా – ద్వేషించే వాళ్ళ దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉండాలి

Leave a Reply