మీ కోసం ఏదైనా చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్న వ్యక్తిని మీరు మోసం చేస్తే మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకున్నట్లే

మీ కోసం ఏదైనా చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్న వ్యక్తిని మీరు మోసం చేస్తే మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకున్నట్లే

Leave a Reply