బానిస బతుకు అలవాటు పడినవారు తమ బలాన్ని తాము గుర్తించలేరు…

బానిస బతుకు అలవాటు పడినవారు తమ బలాన్ని తాము గుర్తించలేరు…

Leave a Reply