ఏకడ విన్న మాటలు అక్కడే మర్చిపోవాలి, ఇక్కడివి అక్కడ,

Leave a Reply